Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní informace o zpracování osobních údajů

 1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) Provozovatel internetového obchodu www.nontoxiclife.cz Petra Zieglerová jakožto správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, a to zejména o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, jak je s těmito údaji nakládáno, na základě jakých právních předpisů jsou osobní údaje zpracovávány, k jakým účelům jsou osobní údaje využívány, komu lze oprávněně tyto osobní údaje poskytnout, jaký je rozsah práv Účastníka (jak je tento definován níže) související se zpracováním jeho osobních údajů, kde lze získat informace o  osobních údajích Účastníka, jež jsou zpracovávány. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje kromě výše jmenovaného nařízení GDPR v souladu s následujícími právními předpisy Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.

II.
Obecné informace – identifikace správce

 1. Provozovatel internetového obchodu www.nontoxiclife.cz (dále jen „Provozovatel“) je správcem osobních údajů.
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je Petra Zieglerová, IČ: 06210660, se sídlem Jana Amose Komenského 859, 357 51 Kynšperk nad Ohří (dále jen: „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou:  Jana Amose Komenského 859, 357 51 Kynšperk nad Ohří, e-mail: petra.zieglerova@nontoxiclife.cz, tel. +420 792 777 441.
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

III.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

IV.
Odborné pojmy

 1. Nevyplývá-li z kontextu tohoto dokumentu jinak, mají odborné pojmy použité v tomto dokumentu dále uvedený význam:
  1. „cookies“ znamená textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní telefon či jiné zařízení;
  2. „hash“ znamená digitální otisk konkrétního chování uživatele webu obsažený v cookies;
  3. „osobní údaj“ znamená informace o Účastníkovi, které jsou blíže vymezeny v části článku 7 tohoto dokumentu;
  4. „příjemce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou vaše osobní údaje poskytnuty (např. přepravní společnost či policejní orgán);
  5. „účastník” fyzická osoba, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby, osoba, o které jsou zpracovávány osobní údaje. Osoba navštěvující webové stránky www.nontoxiclife.cz;
  6. „správce“ či „správce osobních údajů“  znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu je správcem vašich osobních údajů Petra Zieglerová.
  7. „provozovatel internetového obchodu“ fyzická osoba, která provozuje internetový obchod www.nontoxiclife.cz za účelem prodeje zboží a služeb koncovému zákazníkovi
  8. „třetí stát či třetí země“ znamená jiný stát než členský stát Evropské unie
  9. „webové stránky“ znamená www.nontoxiclife.cz
  10. „automatické rozhodování“ znamená rozhodování o Účastníkovi založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů (bez zásahu lidské úvahy), které má pro Účastníka právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká (např. neposkytnutí služby)
  11. „zpracování“ či „zpracování osobních údajů“ znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení
  12. „zpracovatel“ či „zpracovatel osobních údajů“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (např. účetní či advokátní společnosti).

V.
Soulad s právními předpisy

 1. Ochrana osobních údajů Účastníka je pro Provozovatele prioritou a při zpracování osobních údajů Účastníka dodržuje veškeré povinnosti a plní veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

VI.
Základní zásady zpracování osobních údajů

 1. Při zpracování osobních údajů se Provozovatel řídí následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů:
  1. osobní údaje Účastníka zpracovává Provozovatel korektně a zákonným a transparentním způsobem;
  2. Provozovatel shromažďuje (a zpracovává) osobní údaje Účastníka pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracovává způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  3. Provozovatel zpracovává osobní údaje Účastníka pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný;
  4. Provozovatel zpracovává pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby osobní údaje Účastníka aktualizuje;
  5. Provozovatel zpracovává (a ukládá) osobní údaje Účastníka pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování osobních údajů Účastníka, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
  6. Provozovatel zpracovává osobní údaje Účastníka pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
  7. Provozovatel nese odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování osobních údajů Účastníka v souladu s právními předpisy.

VII.
Osobní údaje

 1. Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje Účastníka:
  1. identifikační údaje - údaje sloužící k identifikaci Účastníka, zejména akademický titul, jméno a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové číslo podnikající fyzické osoby;
  2. kontaktní údaje včetně elektronických - údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Účastníkem, zejména telefonní číslo, e-mail adresa, fakturační adresa, doručovací adresa či jiná kontaktní adresa;
  3. ověřovací údaje - údaje sloužící k bezpečnému ověření (verifikaci) identity Účastníka, zejména jméno, příjmení či přihlašovací jméno, hesla do webového rozhraní;
  4. platební údaje -  údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu
  5. údaje o právních nárocích - údaje o nárocích Účastníka vůči Provozovateli a nárocích Provozovatele vůči Účastníkovi vyplývajících ze smluvního i mimosmluvního vztahu mezi Účastníkem a Provozovatelem, jako např. údaje o nároku Účastníka na náhradu škody vůči Provozovateli či údaj o nároku Provozovatele vůči Účastníkovi např. z titulu smluvní pokuty či nezaplacené ceny služeb;
  6. vizuální údaje - údaje zachycené formou vizuálních záznamů, zejména fotografie pořízené na workshopech Provozovatele;
  7. smluvní údaje - údaje o produktech a/nebo službách dodaných Účastníkovi ze strany Provozovatele, o souvisejících požadavcích, stížnostech, reklamacích včetně údaje o komunikaci Účastníka s Provozovatelem a další související údaje;
  8. IP adresu - údaje o zařízení, ze kterého navštěvuje Účastník webovou stánku;
  9. Hash - údaje obsažené v cookies ohledně chování na webových stránkách;
  10. historie objednávek, prohlížené zboží na e-shopu, recenze a diskuzní příspěvky;
  11. další údaje - je možné, že Provozovatel zpracovává i další osobní údaje Účastníka zde výslovně neuvedené, nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto dokumentu.

VIII.
Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou získávány z několika zdrojů. Primárním zdrojem osobních údajů Účastníka je osobně Účastník (např. při  uzavírání kupní smlouvy  a Účastník pro tyto účely předává identifikační údaje či platební údaje). Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost. Dalším zdrojem osobních údajů jsou veřejně dostupné zdroje, jako je internet, včetně sociálních sítí. Osobní údaje Účastníka jsou dále získávány z veřejně dostupných veřejných seznamů.
 2. Dalším zdrojem osobních údajů jsou cookies v souvislosti s aktivitou na webových stránkách, přičemž tento zdroj je blíže popsán v Oznámení o cookies. Pro úplnost je nutné dodat, že ochranu soukromí lze docílit i vaším přednastavením webového vyhledávače.
 3. Pokud Účastníka zajímá konkrétní zdroj zpracování osobních údajů, může se na Provozovatele s tímto dotazem obrátit.

IX.
Právní důvody a účely zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje Účastníka Provozovatel zpracovává na základě následujících právních důvodů: z důvodu plnění smlouvy, kterou uzavřel Účastník s Provozovatelem; z důvodu plnění právní povinnosti stanovených právními předpisy; z důvodu oprávněných zájmů Provozovatele;
 2. pokud Účastník udělil Provozovateli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, tak rovněž na základě souhlasu.
 3. osobní údaje Účastníka Provozovatel zpracovává pouze pro účely uvedené v tomto článku. Pokud by Provozovatel v budoucnu zpracovával osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, bude Účastníka o tom předem informovat prostřednictvím aktualizace tohoto dokumentu či jiným vhodným způsobem.
 4. Pokud Účastníka zajímá konkrétní právní titul týkající se zpracování jeho osobních údajů, může se na Provozovatele s tímto dotazem obrátit.

Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem

 1. Pokud Účastník s Provozovatelem uzavřeli smlouvu, je zpracování osobních údajů Účastníka založeno především na této smlouvě. Bez zpracování těchto osobních údajů Účastníka by vůbec nebylo možno zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit. Osobní údaje Účastníka zpracovává Provozovatel na základě tohoto právního důvodu pro účel/y smluvní agendy. Účel smluvní agendy zahrnuje zpracování osobních údajů pro účely uzavírání smluvních vztahů, jejich změn a ukončování, plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi Účastníkem a Provozovatelem. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu a doručení zboží.

Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti

 1. Osobní údaje Účastníka zpracovává Provozovatel dále proto, že to po Provozovateli vyžadují příslušné právní předpisy, například v rámci daňové a účetní agendy nebo v rámci občanskoprávní odpovědnosti či v rámci archivnictví.  Osobní údaje Účastníka Provozovatel zpracovává na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:
  • daňové agendy - v tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy pro účely přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených daňovými předpisy.
  • účetní agendy - jedná se o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.
  • reklamační agendy - jedná se o zpracování osobních údajů pro účely vyřizování reklamací služeb, služeb dodaných třetími osobami, související komunikace a pro účely vedení evidence reklamací.
  • archivnictví - jedná se o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy.
  • součinnosti s orgány veřejné moci - zpracování osobních údajů za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, finanční správě aj., pokud jsou součástí informací, které je Provozovatel povinen těmto orgánům poskytnout.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

 1. Osobní údaje Účastníka dále Provozovatel zpracovává též na základě tzv. oprávněných zájmů Provozovatele, vždy však pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost zájmy Účastníka nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů. Osobní údaje Účastníka zpracovává Provozovatel na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:
  • marketingu, propagace a reklamy -jedná se o zpracování osobních údajů pro účely propagace správce a jeho služeb, tedy zasílání relevantních občasných nabídek stávajícím klientům, kteří v minulosti využili služeb správce.
  • ochrana právních zájmů správce - v rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou právních nároků a právem chráněných zájmů správce.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu Účastníka

 1. Osobní údaje Účastníka Provozovatel zpracovává též na základě souhlasu Účastníka s jejich zpracováním, a to v případě, že souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovateli poskytne. V takovém případě pak Provozovatel zpracovává dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které Provozovateli souhlas Účastník poskytne. Osobní údaje zpracovává Provozovatel na základě souhlasu v případě některých cookies. Bližší informace ke cookies naleznete v Oznámení o cookies. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a Účastník má tak právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Souhlas může Účastník poskytovat např. v případě marketingové komunikace či zpracovávání osobních údajů prostřednictvím dat elektronických komunikací.
  • Kontaktní údaje správce jsou:  Jana Amose Komenského 859, 357 51 Kynšperk nad Ohří, e-mail: petra.zieglerova@nontoxiclife.cz, tel. +420 792 777 441.

X. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Osobní údaje Účastníka jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Provozovatel spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností. Příjemcem osobních údajů se rozumí:
 2. příjemci, kteří se podílejí na dodání zboží a služeb;
 3. příjemci, kteří zajišťují služby provozování eshopu (Shopify) a další služby v souvislosti s provozováním eshopu;
 4. příjemci, kteří jsou zpracovateli osobních údajů - zpracovatelé osobních údajů Účastníka jsou třetí osoby, které Provozovatel využívá ke svým vlastním účelům, a kteří tak osobní údaje Účastníka zpracovávají výlučně pro Provozovatele (např. právní a účetní poradci, dodavatelé softwarových a cloudových systémů). Provozovatel vybírá pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany osobních údajů Účastníka.
 5. příjemci, kteří jsou (samostatnými) správci osobních údajů - tito příjemci mají postavení samostatných správců a zpracovávají osobní údaje Účastníka pro své vlastní účely. Patří mezi ně především orgány státní správy.

XI. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 1. Osobní údaje Účastníka Provozovatel nepředává do třetích zemí.

XII. Doba uložení (zpracování) osobních údajů

 1. Osobní údaje Účastníka Provozovatel zpracovává (ukládá) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování osobních údajů.
 2. V případě zpracování osobních údajů Účastníka na základě zákonných povinností, zpracovává Provozovatel osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.
 3. V případě plnění smlouvy zpracovává Provozovatel osobní údaje Účastníka po dobu trvání smluvního vztahu mezi Účastníkem a Provozovatelem a dále následujících 15 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Účastníkovi či ze strany Účastníka vůči Provozovateli.
 4. V případě oprávněného zájmu Provozovatele, zpracovává Provozovatel osobní údaje Účastníka po dobu 5 let.
 5. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovává Provozovatel osobní údaje Účastníka po dobu 5 let.

XIII. Informace o zpracování

 1. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

XIV. Odkazy na jiné webové stránky

 1. V případě, že jsou na webových stránkách Provozovatele uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, jsou webové stránky třetích osob zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu Provozovatele. Provozovatel tak žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím odkazů obsažených na webových stránkách Provozovatele, a Provozovatel tudíž nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, shodu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich použití.

XV. Obecné informace

 1. Tato část dokumentu obsahuje informace o právech Účastníka souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném Provozovatelem nebo pro Provozovatele.

XVI. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. V případě, že Provozovatel zpracovává osobní údaje Účastníka na základě jeho souhlasu, má Účastník právo svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným v článku 17 níže.
 2. Souhlas může Účastník odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým osobním údajům Účastníka nebo jen některým účelům zpracování.

XVII. Právo na přístup k osobním údajům

 1. Účastník má právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda osobní údaje Provozovatel zpracovává či nikoliv.
 2. V případě, že osobní údaje Účastníka skutečně Provozovatel zpracovává, máte právo Účastník získat přístup k osobním údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto dokumentu.
 3. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům poskytne Provozovatel Účastníkovi tím způsobem, že Účastníkovi poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
 4. Výše uvedená potvrzení, informace a kopie budou Provozovatelem Účastníkovi poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podá Účastník žádost v elektronické formě, budou potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob.

XVIII. Právo na opravu a doplnění osobních údajů

 1. Účastník má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje týkající se Účastníka. S přihlédnutím k účelům zpracování má Účastník též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

XIX. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 1. Účastník má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, a to v případě, že:
  • jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Provozovatelem shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • odvolá jeho souhlas se zpracováním, pokud jeho osobní zpracovává Provozovatel na základě souhlasu Účastníka, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování jeho osobních údajů;
  • vznese Účastník námitky proti zpracování jeho osobních údajů (k tomu viz článek 23 níže) a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • vznese Účastník námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
  • osobní údaje byly ze strany Provozovatele zpracovány protiprávně; nebo
  • osobní údaje Účastníka musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž je Provozovatel vázán.
 2. V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz osobní údaje Účastníka bez zbytečného odkladu Provozovatel vymaže, ledaže by jeho osobní údaje potřeboval Provozovatel pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.
 3. Pokud byly osobní údaje Účastníka zveřejněny, přijme Provozovatel s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval další správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že Účastník požádal, aby jeho osobní údaje byly vymazány.

XX. Právo na omezení zpracování

 1. Účastník má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování jeho osobních údajů, a to v následujících případech:
  • bude popírat přesnost jeho osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování jeho osobních údajů je protiprávní a bude odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;
  • jeho osobní údaje již nebude Provozovatel potřebovat pro účely zpracování, ale Účastník je bude požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Provozovatele; nebo
  • Účastník vznese námitku proti zpracování (viz článek XX níže), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Účastníka.
 2. V případě, že bude zpracování osobních údajů Účastníka k jeho žádosti omezeno, mohou být jeho osobní údaje, s výjimkou jejich doložení, Provozovatelem  zpracovávány pouze se souhlasem Účastníka, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
 3. V případě, že bude zpracování osobních údajů Účastníka k jeho žádosti omezeno, bude Provozovatel Účastníka informovat o případném zrušení omezení zpracování.

XXI. Právo na přenositelnost údajů

 1. Účastník má právo po Provozovateli vyžadovat, aby předal jeho osobní údaje (které Účastník sám poskytl) jinému správci (tj. společnosti, kterou si Účastník sám určí), to však pouze v následujících případech:
  • zpracování jeho osobních údajů je založeno na souhlasu Účastníka nebo na plnění smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem; a (současně)
  • zpracování je Provozovatelem prováděno automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).

XXII. Právo vznést námitku

 1. Z důvodů týkajících se konkrétní situace má Účastník právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů založenému na jeho oprávněném zájmu.
 2. V případě uplatnění této námitky nebude Provozovatel osobní údaje Účastníka dále zpracovávat, ledaže (a) by Provozovatel prokázal závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad zájmy Účastníka nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 3. Účastník má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu, v případě uplatnění této námitky nebude Provozovatel osobní údaje nadále zpracovávat v každém případě.

XXIII. Právo na náhradu újmy

 1. Účastník má vůči Provozovateli právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Účastníkovi vznikne porušením povinností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Provozovatel je tak povinen Účastníkovi utrpěnou újmu nahradit. Provozovatel je odpovědný též za újmu způsobenou Účastníkovi ze strany zpracovatelů, kterým Provozovatel předal Vaše osobní údaje.

XXIV. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

 1. Účastník má právo nebýt předmětem žádného automatizovaného rozhodování, tedy rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování, které má pro Účastníka právní účinky nebo se Účastníka obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je toto zpracování:
  • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a  Provozovatelem;
  • povoleno právem Evropské unie nebo České republiky; nebo
  • založeno na výslovném souhlasu Účastníka.

XXV. Právo podat stížnost u dozorového orgánu

 1. V případě pochybnosti o zákonném zpracování osobních údajů Účastníka či nevyhoví-li Provozovatel jeho žádosti týkající se osobních údajů Účastníka, má Účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7  (www.uoou.cz) jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Se svým podnětem se Účastník může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů i bez předchozí žádosti adresované Provozovateli.
 3. Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů stížnosti Účastníka, případně se jí vůbec nebude zabývat nebo nebude-li Účastníka informovat do tří měsíců o pokroku v řešení jeho stížnosti, má Účastník proti takovému postupu Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.

XXVI. Právo na soudní ochranu

 1. V případě pochybnosti o zákonném zpracování osobních údajů Účastníka či v případě zjištění porušení práv Účastníka v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů má Účastník právo na účinnou soudní ochranu.

XXVII. Způsob uplatňování práv účastníka

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů není Účastník Provozovateli povinen udělit. Účastník má právo kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený pro shora uvedené účely (či některé z nich), odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování jeho osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může Účastník:
  • pomocí Datové schránky na základě zákona č. 300/2008 Sb.
  • písemným oznámením o odvolání souhlasu zaslaným písemně na kontaktní adresu Provozovatele s úředně ověřeným podpisem;
  • v sídle Provozovatele.
 2. Provozovatel si dovoluje upozornit, že některé osobní údaje je oprávněn zpracovávat k určitým účelům také bez souhlasu Účastníka. Pokud odvolá Účastník svůj souhlas, ukončí zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím jeho souhlas, k nimž byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nicméně Provozovatel může být oprávněn, případně i povinen  tytéž osobní údaje nadále zpracovávat z titulu jiného právního základu (tj. jiný zákonný důvod).

XXVIII. Vyřizování žádostí účastníka

 1. Bezúplatné  vyřizování žádosti -  není-li v tomto dokumentu  výslovně uvedeno jinak, je vyřizování žádosti Účastníka a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.
 2. Náležitosti žádosti – z žádosti Účastníka musí být zřejmé, že tuto žádost činí Účastník, a o co Provozovatele žádá. Provozovatel od Účastníka může požadovat bližší konkretizaci žádosti či její důvody.
 3. Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti (zejména opakující se žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty. Stejnou nebo obdobnou žádost budeme považovat za opakující se, pokud bude vznesena častěji než jednou za tři měsíce.
 4. Vyřízení žádosti Účastníka vyřizováno bezodkladně a v každém případě do jednoho měsíce ode dne přijetí žádosti. Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení žádosti bude Provozovatel informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne přijetí žádosti Účastníka, a to společně s důvody pro takový odklad. V případě odmítnutí požadavku  bude Provozovatel o tomto Účastníka informovat a rovněž bude Účastníka informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

XXIX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení   osobních údajů Účastníka.
 2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykatelné prostory.
 3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

XXX. Závěr

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje Účastník, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. S těmito zásadami Účastník souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje Účastník, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách a zároveň zašle Účastníkovi novou verzi těchto podmínek na e-mail adresu, kterou Účastník Provozovateli poskytl.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1.9.2021.